Privacy statement klanten en geïnteresseerden PMU Elegance

Uw privacy staat voorop

Verwerkingsverantwoordelijke
PMU studio Elegance gevestigd aan de Heliumstraat 250, Zoetermeer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten en geïnteresseerden. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen vindt het belangrijk dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Zij informeert u over de wijze waarop zij dat doet in dit Privacy Statement. PMU Studio Elegance verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en dit Privacy Statement.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken 
Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en ook persoonsgegevens over uw gebruik van onze diensten.

PMU Studio Elegance verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren:
Klanten en geïnteresseerden:
- Uit telefonisch contact
- Via contactformulieren op de website
- Offertes en contracten
- Door het uitvoeren van zorg

PMU Studio Elegance verwerkt daarbij de volgende persoonsgegevens:
Klanten:
- Naam, adres, en woonplaats
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- Mobiel telefoonnummer
- E-mailadres
- BSN nummer

Geïnteresseerden:
- Naam aanvrager
- E-mailadres aanvrager
- Telefoonnummer aanvrager

Document naam Privacy statement patiënten en geinteresseerden.docx Versienummer 0.2 Datum
opgesteld 18-05-2018 Laatste wijziging 18-05-2018.

PRIVACY STATEMENT
Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
- Klanten: PMU studio Elegance verwerkt persoonsgegevens van klanten en behoeve van het verlenen van zorg.
- Geïnteresseerden: PMU studio Elegance verwerkt persoonsgegevens van geïnteresseerden om deze zo goed als mogelijk te voorzien van informatie.

In het kader van bovenvermelde doeleinden worden uw persoonsgegevens niet gedeeld met derden tenzij dit gebaseerd is op een medewerkingsplicht in opdracht van toezichthouders of handhavende autoriteiten, of op de gerechtvaardigde belangen van PMU studio Elegance of een derde.
Gerechtvaardigde belangen van PMU Elegance of een derde bestaan uit het uitvoeren van zorg.

Uw rechten
U hebt als klant of geïnteresseerde het wettelijk het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt.

Opdrachtgevers en geïnteresseerden:
Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
- Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
- Het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren
- Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens
- Het recht op beperking van de u betreffende verwerking
- Het recht op dataportabiliteit
- Een recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de
gerechtvaardigde belangen van PMU studio Elegance of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

Verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van PMU studio Elegance of een derde staan hierboven vermeld. Sommige van de hierboven genoemde rechten vloeien voort uit de artikelen 15 tot en met 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen slechts voor zover de verordening u deze rechten toekent.

Document naam
Privacy statement patiënten en geinteresseerden.docx
Versienummer 0.2
Datum opgesteld 18-05-2018
Laatste wijziging 18-05-2018

PRIVACY STATEMENT

Beveiligingsmaatregelen
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. [organisatie]heeft voor de beveiliging van uw persoonsgegevens in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
- Beveiligde login op de computersystemen;
- Beveiligingsstructuur op de servers;
- Back-up van de data
- De door u verstrekte data wordt niet op de website opgeslagen

Bewaartermijnen
PMU studio Elegance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, tenzij PMU studio Elegance op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
PMU studio Elegance zal uw persoonsgegevens doorgeven aan bevoegde instanties indien zij hier op grond van een wettelijke verplichting toe gehouden is. De persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan partijen buiten de Europese Unie. Voor zover PMU studio Elegance gehouden is uw
persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Unie, zal PMU studio Elegance alle noodzakelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen. PMU studio Elegance gebruikt diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld t.b.v. salarisverwerking). Met deze dienstverleners is PMU studio Elegance verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van PMU studio Elegance.

Klikgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina's door gebruik te maken van cookies en scripts. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren. De gegevens over het klikgedrag worden niet aan uw profiel gekoppeld. Wij wijzen u er in dit verband dat u cookies kunt uitzetten.

Via Google Tag Manager worden er tag geplaatst voor Google Analytics en Hotjar. Beide tags analyseren het gedrag van de websitebezoekers. De gegevens die PMU studio Elegance verkregen hieruit worden opgeslagen in rapporten en gebruikt voor remarketing doeleinden via de koppeling aan Google AdWords.

PMU studio Elegance stuurt geïnteresseerden of klanten, nadat deze zich hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, nieuwsbrieven toe via de mail.

Document naam
Privacy statement patienten en geinteresseerden.docx
Versienummer 0.2
Datum opgesteld 18-05-2018
Laatste wijziging 18-05-2018

PRIVACY STATEMENT

Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. U zult indien mogelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. De meest recente versie is altijd te vinden op www.pmuelegance.nl. Het is raadzaam deze website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over ons Privacy Statement, neemt u dan contact op met: info@pmuelegance.nl

Winkelwagen
Scroll naar boven